Newsการมีส่วนร่วมบริหารธุรกิจ

ราชมงคลพระนคร อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรให้กับภาครัฐ รวมไปถึงพัฒนาและสร้างความหลากหลายของสินค้าที่ตรงกับรสนิยมของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการตลาดประชารัฐต้องชมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน” ตามแผนบูรณาการพัฒนาภาคของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2562 ด้านการพัฒนาสินค้า บริการ การตลาด และการขายเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการตลาดต้องชม ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาตลาดให้มีอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสร้างตลาดให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

ทั้งนี้ในโครงการได้นำอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ ผ.ศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ  อาจารย์ผุสสดี วัฒนเมธา  ผ.ศ.จิรพร มหาอินทร์ และ ผ.ศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส การบริการของผู้ประกอบการ เทคนิคการพูดสร้างความประทับใจในการให้บริการ กลยุทธ์การเลือกตลาดเป้าหมายแต่ละเจนเนอร์เรชั่น  พร้อมกิจกรรม Workshop ให้ผู้ประกอบการได้ระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมอบรมกว่า 40 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter