Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังภาครัฐ นำนวัตกรรม ยกระดับชุมชนโอทอป

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) โดยได้รับเกียรติจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเปิดเผยการจัดงานในครั้งนี้ว่า ทางภาครัฐบาลได้มีแผนงานบูรณาการ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับการยอมรับสำหรับการทำการตลาดทั้งในประเทศและระดับสากล โดยจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายจากทั้งหมด 6 จังหวัดในการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ด้านผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหลักในการสร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ โดยนำอาจารย์จาก 9 คณะของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มาร่วมให้คำปรึกษาและบูรณาการความรู้ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบพัฒนาเครื่องจักร เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ จำนวน 120 แห่ง
และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากนี้มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้ประกอบการเหลือเพียง 80 แห่ง เพื่อนำมาพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ขณะที่นางสาวณชาภัสส์ อรรถมานะ อายุ 50 ปี เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์แก้มปลาทูทอดกรอบ ปลาทูซาเตี๊ยะ น้ำยาปลาทูแม่กลอง อยู่ภายใต้ชื่อแบรนด์น้องส้มที่มีมาอย่างยาวนาน การที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายในการขอคำปรึกษาจากวิทยากร เรื่องของสูตรการผสมอาหารเพื่อให้อยู่ได้นานขึ้นโดยที่ไม่ใช้สารกันบูดในปริมาณที่มาก รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้สามารถพกพา สะดวกในการรับประทาน ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter