Research

ราชมงคลพระนคร ต่อยอดพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ระยะ 2 หวังยกระดับชุมชนสีเขียว

จากการเติบโตของสังคมเมือง การขยายตัวของประชากร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี ส่งผลให้การบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยจึงเพิ่มขึ้นตามด้วย โดยเฉพาะขยะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดน้ำ ขวดเครื่องดื่ม ซึ่งนับเป็นขยะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้เข้ามาใช้พื้นที่ จากข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 27.06 ล้านตัน/ปี  ซึ่งคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัมต่อคน/วัน แต่มีการนำไปใช้ประโยชน์เพียง 5.81 ล้านตัน/ปี   ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการขาดอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ งบประมาณไม่เพียงพอ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ การไม่มีข้อบังคับหรือข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับการคัดแยกขยะจึงทำให้การบริหารจัดการไม่ได้ผลเท่าที่ควร ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงจัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล ระยะที่ 2 โดยการออกแบบเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (Reverse vending machines ) หรือ RVM โดยมี ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ จากสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้ดูแลโครงการ

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ กล่าวว่า การพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (RVM) ระยะ 2 เป็นการแก้ปัญหาจุดอ่อนและข้อจำกัดทางด้านเทคนิคต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบภายนอกที่ส่งเสริมให้เครื่องมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงขึ้น โดยให้สอดคล้องกับการใช้งานของคนไทยและเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจให้สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ โดยคุณลักษณะพิเศษของเครื่องคือ สามารถรับบรรจุภัณฑ์    รีไซเคิลได้ทั้งขวดพลาสติกและกระป๋อง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ระบบหลากหลาย เช่น LAN, Air card เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ รองรับความสะดวกในการตรวจสอบ การสะสมคะแนน รวมถึงการนำเทคโนโลยี Mobile Application มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบสมาชิกผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา และมี Web-based ทำงานผ่านมือถือ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคะแนนสะสมและได้รับรางวัลต่างๆ

อย่างไรก็ตาม สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ได้ทำการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ โดยจัดโครงการอบรมการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล ระยะที่ 2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (RVM) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดเชิงพานิชย์ในอนาคตมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการสาธิตการทำงานของเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล (RVM) แก่ผู้เข้าอบรมที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ โทรศัพท์ 02-836-3000 ต่อ 4175

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter