Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร จับมือ 16 สถาบัน ร่วมวิจัยพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 16 สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย ผ่านการจัดทำฐานข้อมูล การทำเว็บไซต์ การจัดทำวารสาร การทำวิจัยร่วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษา ถือเป็นอีกพันธกิจหลักของหน่วยงานในการสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการสอน ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยเพื่อการแพทย์อีกด้วย วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter