News

ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “นวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจคหกรรมศาสตร์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง นวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 12 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ รวมถึงแสดงผลงานที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมจากวัฒนธรรมไทยที่ประยุกต์เป็นธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการนวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รุ่น 12 และการบรรยายให้ความรู้ด้านการประยุกต์การใช้องค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ผสมผสานกับวิถีชีวิตไทยสร้างสินค้าและบริการให้เป็นธุรกิจใหม่ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณชุติมา ดำสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิมทอมป์สันแบรนด์) ในหัวข้อ นวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจระดับโลก คุณชยวัสส์ ปัจจภักดี เจ้าของธุรกิจ Rainforest The Wedding ในหัวข้อ นวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจดอกไม้ และเชฟอรรถพล ถังทอง Executive Chef, Bangkok Marriott Hotel The Surawongse ในหัวข้อ นวัตวิถีไทยในวงการอาหาร พร้อมการสาธิตการทำอาหารเมนูพิเศษ ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter