Events

ราชมงคลพระนคร จัดติวเข้มบุคลากรยุคดิจิทัล ฟรี

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะความรู้ สามารถตอบสนองต่ออุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องการองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคตและเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น ภายในงานมีการอบรมเรื่อง Mooc AR : ระดับเบื้องต้น การเรียนรู้ด้วย AR ระดับกลาง การสร้าง AR ด้วยUnity และระดับสูง การสร้าง AR ในงานอุตสาหกรรม รวมถึง App AR : การเรียนรู้เกี่ยวกับแขนกลหุ่นยนต์ ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิ รศ.ดร.พงษ์ชัย นิลาส รศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ รศ.ดร.สุชาย ธนวเสถียร มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สามารถติดต่อสอบถามโทร 08 9976 0974

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter