News

ราชมงคลพระนคร จัดตั้งสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเครื่องประดับอัญมณี กับ นายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานการลงนาม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ยกระดับบุคลากรด้านอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการ โดยจะมีการทำงานร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการต่าง ๆ ในสมาพันธ์อัญมณีฯ 14 สมาคม อาทิ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมธุรกิจทองคำ สมาคมอัญมณีเครื่องประดับโอทอปไทย สมาคมการค้าผู้ค้าพลอยไทย สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย เป็นต้น และเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ ราชมงคลพระนคร ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อเร็วๆ นี้
ทั้งนี้สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเป็นศูนย์กลางการในการฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมีเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการคอยอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมถึงสมาชิกของสมาพันธ์อัญมณี ในการฝึกประสบการณ์อาชีพ การเรียนการสอน การทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้มีการใช้บริการห้องปฎิบัติการของสถาบันอัญมณีเครื่องประดับและ การออกแบบ ในราคาที่เป็นธรรมต่อสมาชิกของสมาพันธ์ฯ เป็นต้น

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter