News

ราชมงคลพระนครเตรียมจัดทำ Animation Project เรื่อง The Gift

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ H.E.Mr.Tshewang Chophel Dorji Ambassdor Extraordinary and Plenipotentiary เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อวางแผนจัดทำ Animation Project ซึ่งจัดทำในรูปแบบแอนิเมชั่น 3มิติ เรื่อง The Gift โดยนำไปเผยแพร่ในวาระโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – ภูฏาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Ad & Pr Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *