News

ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป