Events

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศเรื่องการรับสมัคร

ประกาศเรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และรายชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ประกาศเรื่องกำหนดการในการดำเนินการเลือกตั้ง

ใบสมัครรับเลือกตั้ง

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter