News

มอบรางวัล “Star of Service mind” บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่นสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายคมพันธ์ ชมสุมทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร มอบรางวัลแก่บุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2563 จำนวน 11 ราย ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น “Star of Service mind” ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยม บุคลากรปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล

และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น“Star of Service mind” ของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ 1.นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตน์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงานอธิการบดี 2.นายสานิตย์ มิอาทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองกลาง 3. นางสาวกัญญาภัทร คงคีรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กองคลัง 4.นายฉัตรชัย มงคลพรวิทยา นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน 5.นายภัทรพล กิตติรัตนาโชติ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 6.นางสาวชนิษฐา จริตงาม นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ 7.นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์การ 8.นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง นักวิชาการศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม 9.นางสาวนันทนา สีมา นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา 10.นางสาวทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักประกันคุณภาพ

โดยบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “Star of Service mind” เป็นบุคลากรที่สังกัดและปฎิบัติงานในหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี มีความรู้ความเข้าใจในงานเป็นอย่างดี สามารถตอบปัญหา ชี้แจง ให้คำปรึกษาได้ดี และมีความตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่ มีความประพฤติ การปฎิบัติตน การให้บริการเป็นที่ยอมรับ เต็มใจให้บริการมีอัธยาศัยที่ดี เป็นกันเอง ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก รวมถึงไม่เคยถูกร้องเรียน และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter