News

มทร.พระนคร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Robotics ห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ และหลักสูตรมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter