News

มทร.พระนคร ร่วมจัดงานเสวนาสร้างโอกาสสู่สันติชายแดนใต้

วันที่ 16 กันยายน 2565 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร และประธานกลุ่มรายงานวิชาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวรายงาน มีนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิด งานเสวนา "ขับเคลื่อนกลไกการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำไปสู่กระบวนการหนุนเสริมการเจรจาสันติภาพเพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน” จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 เพื่อสร้างสันติสุขในสังคมในมิติของการป้องกันความขัดแย้งรุนแรงที่อาจขยายเป็นวิกฤตสังคมในอนาคต และแก้ไขความขัดแย้ง รวมถึงการเปลี่ยนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ และการเยียวยาสร้างความสมานฉันท์ให้กลับคืนสู่สังคม ภายหลังความขัดแย้งสิ้นสุดลง อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 โดยนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีการจัดการความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพ นำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาของกลุ่มฯ พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การศึกษา เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พล.ท.ชัยณรงค์ กิจรุ่งโรจน์เจริญ อุปนายกสภา มทร.พระนคร พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก และนายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter