News

มทร.พระนคร จับมือ ETDA ขับเคลื่อนกำลังคนด้านอีคอมเมิร์ซยุคดิจิทัล

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เป็นประธานเปิดงาน โดยการประชุมหารือแนวทางดำเนินงาน ภายใต้หัวข้อ แผนการดำเนินงานร่วมกัน สำหรับการอบรมให้ความรู้ เนื้อหาหลักสูตร e-Commerce ของ สพธอ. และโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อสร้างกำลังคนและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ภายใต้กรอบความร่วมมือจะมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล (Workforce) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Enterprise โดย มทร.พระนคร มีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ บุคลากร คณาจารย์ และทีมนักศึกษาที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ การอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านอีคอมเมิร์ซแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ธุรกิจให้สามารถใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างครบวงจร อีกทั้งในความร่วมมือครั้งนี้ ยังเป็นการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหรือบทบาทหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยด้วย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter