News

มทร.พระนคร จับมือ กกท. สนับสนุนทุนนักกีฬา พร้อมปั้นหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สร้างโอกาสด้านการศึกษา พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ดร.ณัฐวรพล กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้น ของมทร.พระนครกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการสร้างโอกาสด้านการศึกษา ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักกีฬา ทั้งนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมทักษะทางวิชาชีพและผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยสร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการร่วมกันในอนาคต

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter