News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ (MOU) ระหว่าง เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง และร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ครั้งที่ 3/2563) ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร โดยการลงนามมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งให้กับเครือข่ายในการพัฒนาระบบกลไกด้านวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพ จัดประชุมทางวิชาการ ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter