News

ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ศูนย์พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 โดยมี ดร.พัทรียา เห็นกลาง เป็นประธานคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจร่วมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวนมาก

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น สามารถส่งได้ที่กองสื่อสารองค์การ และงานสื่อสารองค์กรทุกคณะ หรือแสดงความคิดเห็นออนไลน์ได้ที่ www.rmutp.ac.th/publichearing ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter