News

ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เทเวศร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยมี ดร.พัทรียา เห็นกลาง เป็นประธานคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการฯ รับฟังความคิดเห็น การทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter