บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Program in International Business

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ บนพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (International Business)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (International Business)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • 35,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสายวิชา หรือเทียบเท่า ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด