บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน

Bachelor of Business Administration Program in Finance

-

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การเงิน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Finance)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Finance)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า(ปวช.)
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน