บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

Bachelor of Business Administration Program in Finance

มีความรู้ คู่คุณธรรม เท่าทันเทคโนโลยีและสถานการณ์โลก

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การเงิน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Finance)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Finance)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสายวิชา หรือเทียบเท่า