News

นักศึกษาคหกรรมฯ คว้า 24 รางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและแกะสลักในงาน “Food & Hotel Thailand 2019”

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน Food & Hotel Thailand 2019 การแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25 จัดโดยสมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมกับ ยูบีเอ็ม เอเชีย ระหว่างวันที่ 4- 7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ประเภท Fruits and Vegetable Carving คว้า 5 รางวัลเหรียญทองประเภทเดี่ยว และ 3 รางวัลเหรียญทองประเภททีม ได้แก่
• รางวัลเหรียญทอง โดยนายสิวานันท์ ศรีทัน นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
• รางวัลเหรียญทอง โดยนางสาวปัทมปาณี สีสุราช นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
• รางวัลเหรียญทอง โดยนางสาวจิดาภา สุภามาลา นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
• รางวัลเหรียญทอง โดยนายจิรายุทธ จันย่อยศ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
• รางวัลเหรียญทอง โดยนางสาวสุกานดา อุบลราชธานี นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
• เหรียญทองชนะเลิศ ประเภททีม 1 รางวัล ได้แก่ ทีม นางสาวปัทมปาณี สีสุราช และนางสาวจิดาภา สุภามาลา
• เหรียญทอง ประเภททีม 2 รางวัล ได้แก่ ทีมที่ 1 นายสิวานันท์ ศรีทัน และทีมที่ 2 นายจิรายุทธ จันย่อยศ นางสาวสุกานดา อุบลราชธานี และนายดิเรก กรีเทพ

การแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภททีม โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุม ทั้งหมด 12 รางวัล ได้แก่
• รางวัลเหรียญทองและถ้วย The winner cup junior ในรายการ Western Cold Plated Dessert Individual (Junior) ได้แก่ นายสุรชาติ ปิติประดิษฐ์
• รางวัลเหรียญทอง ในรายการ Classic Thai Cuisine Live และเหรียญเงิน ในรายการ Modern Thai Cuisine Live ได้แก่ นางสาวอรัญญา คำภา
• รางวัลเหรียญทอง ในรายการ western cold plated dessert live ได้แก่ นายสุรชาติ ปิติประดิษฐ์
• รางวัลเหรียญเงิน ในรายการ Classic Thai Cuisine Live ได้แก่ นางสาวรุ่งเรือง สังฤทธิ์
• รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Classic Thai Cuisine Live ได้แก่ นายธีรพงศ์ อ่วมวงษ์
• รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Duck Main Course by BR Group ได้แก่ นายภาคภูมิ ผมงาม
• รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Modern Thai Cuisine Live ได้แก่ นายตวัน พุทธายะ
• รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Modern Thai Cuisine Live ได้แก่ นางสาวปฐมาวดี ชาตะวิทยากูล
• รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Western Cold Plated Dessert Live และรายการ Western Hot Plated Dessert Live ได้แก่ นางสาวเทพรัตน์ ขันตี
• รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม ในรายการ 3 Course Free Style Set Menu Live: Team of 3 ได้แก่ นายเขตโสภณ ปานจนะ นางสาวกวินธิดา แย้มมาลี และนางสาวปฐมาวดี ชาตะวิทยากูล

การแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภททีม โดยมี อ.เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ ควบคุม รับ 6 รางวัล ได้แก่
• รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Wastern Cold Plated Dessertได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เดชวรรณ
• รางวัลเหรียญทองแดง ประเภททีม ในรายการแข่งขัน 3 Course Free Style Set Menu (Team of 3) ได้แก่ นางสาววัชชาวัค ทัศน์เอี่ยม นางสาวธิญาดา วัฒนธงชัย และนางสาวณัฐกุล น้อยนารถ
• รางวัล Diploma ในรายการ Classic Thai cuisine และรายการ World steed food ได้แก่ นายออมสิน ศรีสวัสดิ์
• 2 รางวัล Diploma ประเภททีม ในรายการแข่งขัน 3 Course Free Style Set Menu (Team of 3) ทีมที่ 1 นายออมสิน ศรีสวัสดิ์ และนายสัณหวัช ชูแก้ว นายจิราเมธ งางาม และทีมที่ 2 นายเที่ยง แซ่ฉิง นางสาวธนาภา คมสัน และนางสาวบุญสิตา ทับสุข
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter