เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า

Bachelor of Technology Program in Garment Technology

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีเสื้อผ้า ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อ ตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเสื้อผ้า)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (เทคโนโลยีเสื้อผ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Garment Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Garment Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต