เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

Bachelor of Technology Program in Textile Chemistry

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีความรู้ความสามารถบนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Textile Chemistry Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Textile Chemistry Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-ภาษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน