เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

Bachelor of Technology Program in Textile Innovation and Technology

มุ่งผลิตบัณฑิตนักคิดนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม มีสมรรถนะในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีศักยภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Textile Innovation and Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Textile Innovation and Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเคมีสิ่งทอ เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน