เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Bachelor of Technology Program in Advertising and Public Relations Technology

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มุ่งมั่นที่จะผลิต บัณฑิตด้านสื่อสารมวลชนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเป็นผู้ที่ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักวิชาสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Advertising and Public Relations Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Advertising and Public Relations Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • -
  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
    เทียบเท่า