ติดต่อเรา

02-665-3777, 02-665-3888
cci@rmutp.ac.th
Slider
ศูนย์เทเวศร์

สำนักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
02-665-3777, 02-665-3888

ศูนย์พณิชยการพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
02-665-3777, 02-665-3888

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
02-665-3555

ศูนย์โชติเวช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
02-665-3777, 02-665-3888

ศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
02-836-3000

02-665-3777, 02-665-3888 หรือ ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (One Stop Service) ต่อ 6636
cci@rmutp.ac.th

การเดินทางด้วยรถโดยสาร

ศูนย์เทเวศร์และโชติเวช

สายรถประจำทาง 3, 16, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110, 505, 516, 524
หรือ เรือด่วนเจ้าพระยา ท่าเรือเทเวศร์

ศูนย์พณิชยการพระนคร

สายรถประจำทาง 5, 16, 23, 99, 157, 201, 505, 509, 171

ศูนย์พระนครเหนือ

สายรถประจำทาง 32, 33, 49, 64, 90, 97, 117, 175, 203, 543