News

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบโล่ เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ วิริยะ และอุทิศ เวลาให้แก่งานราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการ โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย อาจารย์ไกร มาศพิมล นักโภชนาการบำบัด นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร การแสดงดนตรี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter