Events

งานสัมมนาพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ S-CURVE HUB สำหรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ราชมงคลพระนคร ได้สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแบบ supply chain ให้เกิดเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพบนเว็บไซต์ www.scurvehub.com เพื่อรองรับการค้าดิจิทัลขนาดใหญ่ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทมากกว่า 300 บริษัท เข้ามาต่อยอดทางอุตสาหกรรม ทั้งการหาแรงงาน และการแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งนับเป็นการช่วยสนับสนุนช่องทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบไร้พรมแดน

ด้าน ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ กล่าวว่า ราชมงคลพระนครจึงได้จัดโครงการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “พัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ S-CURVEHUB สำหรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมศักยภาพ” เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าถึงฐานข้อมูลเว็บไซต์ขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (First S-Curve และ New S-curve) ในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้าง Startup และค้นหาบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรม S-Curve อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศไทย ผ่านกิจกรรมถอดรหัสความคิดจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้หัวข้อ “เทรนด์อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนการผลิตด้วยนวัตกรรมหุ่นแขนกลสัญชาติไทย” และ “เจาะลึกแฟรนไชส์ 4.0 ก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสด กับร้านสะดวกซักผ้าออนไลน์” ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม SC PARK กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://diri.rmutp.ac.th สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ คุณพฤทธิ์พิชามญชุ์ เพชรจรัส โทรศัพท์ 09 8858 8535 หรือ Line ID : @diri.rmutp ตั้งแต่บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2562

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter