Newsศิลปศาสตร์

งานปฐมนิเทศ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 47 คน ซึ่งเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษาหลักสูตร 2+1 ระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยและยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาภากร ศูนย์พณิชยการพระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter