News

ครบรอบ 18 ปี มทร.พระนคร มุ่งบ่มเพาะบัณฑิตมืออาชีพแห่งโลกอนาคต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร จัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือ 18 ปี RMUTP ในวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยในปีนี้ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 ของมทร.พระนคร นับตั้งแต่การปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบัน มาเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2548 เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของสังคม ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการสังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวว่า โลกในปัจจุบันเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นทุกวันในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยฯ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยรองรับอาชีพในอนาคต ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น หลักสูตรสถิติสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรคหกรรมศาสตรศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรผู้ประกอบการ และหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ

“มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต (Future Workforce) โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลาการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านโลกการทำงานจริง พร้อมเติมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานจากผู้มีประสบการณ์ตรง โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และสังคม พร้อมยกระดับการศึกษาวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเข้ามาศึกษาต่อ”  อธิการบดีกล่าว

ดร.ณัฐวรพล กล่าวอีกว่า ภายใต้ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ นั้น มาจากความร่วมมือร่วมใจจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงให้ความสำคัญกับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย บุคคลดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น โดยการมอบรางวัลอันทรงเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 48 รางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ล้วนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุน และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งในฐานะศิษย์เก่า และบุคลากรที่ทรงคุณค่า

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter