News

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เชิญนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโต เสริมทักษะนศ.โฆษณา-ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ได้เชิญศ.ดร. ปิยะ พงศาพิทักษ์สันติ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพศกับการโฆษณาตราสินค้า (Gender and Advertising) มาบรรยายในหัวข้อ “Gender Roles in Television Commercials in Asia” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวชน มทร. พระนคร เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 90 คน ณ ห้อง 1502 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter