Newsวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2

ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษา สนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย ถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป ซึ่งมีนักวิจัยและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงอย่าง ดร.ยงยุทธ วรรณา บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Digital transformation in agriculture sector risk or opportunity" วันที่ 19 สิงหาคม 2562  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter