News

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงเทคโนโลยีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0 โดยการนํารถติดตั้งอุปกรณ์การสอนด้านอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งประกอบไปด้วยระบบแขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot) ระบบฝึกปฏิบัติการเชื่อมเสมือนจริง (VR Welding) และระบบหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ (Human Robot)  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *