News

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นตัวแทนในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด โดย คุณไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดตราด และคุณจินตนา อินทร์หว่าง พัฒนาการอำเภอเกาะช้าง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน การวิจัย งานบริการวิชาการ งานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านการบูรณาการโจทย์ทางด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรม ของทางจังหวัดตราดเข้ามาสู่ชั้นเรียน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการวิสหกิจชุมชน หลักสูตร "การสกรีนเบื้องต้น" ซึ่งผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อนำไปพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ถุงผ้าเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มวิสหกิจ ระหว่างวันที่ 30 -31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter