News

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้กำหนดการรับจริงในช่วงเช้า วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีซ้อมย่อยรวม ณ อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร (21 สิงหาคม 2561)

พิธีซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (22 สิงหาคม 2561)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter