News

การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUT+2) ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT KM+2) ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรระหว่างเครือข่ายและผู้สนใจ โดยการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความสำเร็จ เพื่อใช้ในการพัฒนาสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ การประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และนักศึกษา 11 สถาบัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”

ทั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมนำเสนอบทความแนวปฏิบัติที่ดี เข้าร่วมประกวดและได้รับการคัดเลือกนำเสนอภาคบรรยายบนเวที 2 ผลงาน ได้แก่บทความเรื่องโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบเชิงบูรณาการสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีทางการออกแบบ โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และบทความเรื่องการสร้างความร่วมมือด้านการจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม โดยอาจารย์นฤศร มังกรศิลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter