Events

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 (The 4th  RMUTP Conference on Engineering and Technology) เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ภายใต้แนวคิด “ Engineering And Technology In The Disruptive World ” “วิศวกรรมและเทคโนโลยีในโลกที่พลิกผันและก้าวกระโดด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตบทความวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน, การพัฒนา และการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการสู่สังคมภายนอก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ อาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมส่งบทความ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งมีกำหนดการจัดงานดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในหนังสือรวมเล่มผลงานวิจัย (Proceedings)ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter