News

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Science,Technology and Innovation) ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและสนับสนุนงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย องค์ความรู้ นำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งมี ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) บรรยายปาฐกถาในหัวข้อนวัตกรรมในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากนั้นอธิการบดีได้เปิดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (Scientific Instrument and Service Center : SISC) เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่างและให้บริการสังคม สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter