News

การบรรยายหัวข้อ Global Inclusive Leadership โดยผู้อำนวยการมูลนิธิ Global Inclusive Lab จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับ Dr. Violet Lo ผู้อำนวยการมูลนิธิ Global Inclusive Lab จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสมาบรรยายหัวข้อ Global Inclusive Leadership (การสร้างภาวะผู้นำระดับโลก) แก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม และรู้จักการทำงานเป็นทีม ณ ห้องรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ มทร.พระนคร จะรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านต่างๆ อาทิ ดนตรี ศิลปะ ทำอาหาร ไอที เพื่อเข้าร่วมแคมป์และคัดเลือกนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศจีนต่อไป โดยคาดหวังว่า โครงการนี้จะเสริมสร้างและพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา ของมทร.พระนคร ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคตได้

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter