News

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแผนการประเมินที่กำหนด โดยวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษารวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป โดยมีผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมประชุม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ตรวจประเมินภายนอก ได้แก่ ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี และผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ศูนย์พระนครเหนือ (มทร.พระนคร)

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter