News

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬาและนันทนาการ มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากีฬาและนันทนาการ ครั้งที่ 2/2565 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้นางสาวมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ มทร.พระนคร การประชุมฯดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อเตรียมการส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 และเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมทร.พระนคร ครั้งที่ 16 และพิจารณาทุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter