รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,279 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 346 27.05
หญิง 933 72.95
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
อนุปริญญา 125 9.77
ปริญญาตรี 1,070 83.66
ป.บัณฑิต 2 0.16
ปริญญาโท 82 6.41

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวมทั้งหมด 4.41 มาก
1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
1.1 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 4.57 มากที่สุด
1.2 ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ 4.58 มากที่สุด
1.3 ห้องมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน 4.46 มาก
1.4 ภายในห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน 4.44 มาก
1.5 ภายในห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีคุณภาพ 4.42 มาก
รวม 4.49 มาก
2. ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
2.1 มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 4.63 มากที่สุด
2.2 มีบริการห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ 4.14 มาก
2.3 มีห้องอาหารสะอาด สะดวก และเพียงพอ 4.08 มาก
2.4 มีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 3.99 มาก
2.5 มีห้องน้ำสะอาด และสะดวก และเพียงพอ 4.27 มาก
รวม 4.22 มาก
3. ด้านบริการสาธารณูปโภค
3.1 มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ 4.63 มากที่สุด
3.2 มีระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แสงสว่างภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 4.51 มากที่สุด
3.3 มีระบบกำจัดขยะที่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักอนามัย 4.45 มาก
3.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 4.51 มากที่สุด
3.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัย 4.50 มากที่สุด
รวม 4.52 มากที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
ห้องเรียนแอร์เสียปรับไม่ได้ห้องเรียนบางห้องไม่มีแแอร์ ห้องพยาบาล,โรงอาหาร,สนามกีฬาไม่มี อาคาร6ไม่มีน้ำดื่ม อาคาร5และ6ห้องน้ำไม่สะอาด 1
n/a 1,220
ควรทำความสะอาดห้องสุขา ให้เป็นเวลา มีที่ทิ้งขยะมากขึ้น และควรมีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารมากกว่าให้นักศึกษาไปรับประทานข้างนอก 1
ห้องน้ำ สกปรกตั้งแต่เช้า แล้วมาทำความสะอาด หลังแปดโมง ทั้งๆที่เป็นเวลาที่นักศึกษาส่วนมากต้องใช้ ทำให้ไม่มีห้องน้ำเพียงพอ แม่บ้านชอบนั่งคุย ไม่ค่อยทำงาน พื้นตามอาคารไม่สะอาด โต๊ะที่ให้นั่ง ก็สกปรก ไม่เคยเช็ด 1
ห้องน้ำสกปรกและมีกลิ่นเหม็นมากแม่บ้านไม่เคยทำความสะอาด ตอนเช้าห้องน้ำควรจะสะอาดแต่กลับสกปรกมาทำความสะอาดตอนที่นศ.ต้องการจะใช้ห้องน้ำ ห้องเรียนสกปรกไม่ทำความสะอาดพื้นไม่ถู แอร์บางฟ้องก็เสียไม่ซ่อม แม่บ้านไม่ทำงานมัวแต่นั่งคุยกันนั่งกินอาหารในเวลาทำงาน ถังขยะล้นแต่ไม่เปลี่ยนใหม่สกปรกมาก พื้นใต้อาคารไม่เคยถูสกปรกมาก โต๊ะเก้าอี้ไม่มีให้นศ.นั่งอย่างเพียงพอ และไม่เคยเช็ดทำความสะอาดเลย 1
ดีค่ะ 1
ควรให้ความสำคัญกับความสะอาดของห้องน้ำเป็นอย่างมากและควรเปลี่ยนโถส้วมจากแบบนั่งยองเป็นแบบชักโครก นอกจากนี้ควรพิจารณาแม่บ้านให้ขยันทำงานไม่ใช่ผัดข้าวตำส้มตำกินทำให้กินคละคลุ้งทั่วอาคาร และควรเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยของคณะเป็นอย่างมาก ไม่เคยมีความสุภาพกับนักศึกษา นอกจากนี้ยังดื่มสุราตลอดเวลา ไม่ทราบว่าจะเอามารักษาความปลอดภัยให้นักศึกษาหรือมาสร้างความไม่ผลอดภัยให้กันแน่ วันดีคืนดีเมาหนักก็มีวาจาและกิริยาหยาบคายใส่คนโดยรอบ อาคารจอดรถที่ไม่ีเคยมีให้นักศึกษาต้องลำบากหาที่จอดรถเองทุกวันและยังต้องเสียเงินค่าที่จอดรถวันละ 40 บาท เดินไกลและค่อนข้างเปลี่ยวแม้อยู่ในเขตวัดเพราะมีคนงานก่อสร้างที่เป็นต่างด้าว และ นักศึกษาที่ขับรถมาเรียนก็เป็นนักศึกษาหญิงเสียส่วนใหญ่ ห้องพยาบาลที่คณะไม่มี หาไม่เจอทางสาขางิชาต้องทำกล่องพยาบาลชึ้นมาเอง อยากให้คณะและมหาวิทยาลัยใส่ใจกับเรื่องสวัสดิการของนักศึกษาผู้จ่ายค่าเทอมที่กลายเป็นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยและเงินเดือนของท่าน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความคิดเห็นจะถูกนำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ ขอบคุณค่ะ 1
- 1
เน็ตเล่นไม่ค่อยได้ สัญญานอ่อนมาก ตู้ไมค์ประจำห้องมีการล็อค เวลามีการจัดประชุมทำให้ไม่มีอุปกรณ์ในการสื่อสารที่ทั่วถึง 1
ควรพัฒนาวิทยาเขตุโชติเวชให้ดีกว่านี้ในทุกด้าน 1
อยากให้มีพื้นที่นั้งเล่นเพิ่ม อยากให้มีโรงอาหาร ห้องน้ำควรทำความสะอาดทุกที่ให้สะอาดเหมือนกันหมด 1
14 1
ห้องน้ำแบบชักโครกสำหรับท่านอาจารย์ที่อายุมากและนักศึกษาที่บาดเจ็บที่หัวเข่าค่ะ แม่บ้านบางท่าน ที่อายุน้อยไม่ทำหน้าที่ให้เหมาะสมค่ะ แต่งหน้าลับบ้าน ส่วนที่อายุมากทำหน้าที่ดีมากค่ะ ดูแลอย่างดี แม่บ้านที่ดูแลอาคารเรือนปัญญาชั้น1 ทำหน้าที่ดีมากขยันค่ะ ภายในห้องเรียนอาคารเรือนปัญญาชั้น2 มีกลิ่นเหม็นอับตลอดเวลา ต้องเปิดหน้าต่างแล้วเปิดแอร์ไล่กลิ่นทุกครั้งก่อนเรียนค่ะ (2202,2205) 1
อยากให้จัดทำห้องพยาบาลที่คณะคหกรรมด้วย น.ศ จะได้สะดวก 1
สนามกีฬาสำหรับวิทยาเขตเทเวศร์ครับ อยากมีกีฬาเล่นครับ 1
ห้องน้ำไม่สัะอาด มีกลิ่นเหม็น พื้นห้องเรียนไม่สะอาด 1
ห้องน้ำสกปกรมากๆค่ะ มีกลิ่นเหม็น อางล้างมือท่ออุตัน มีระบบการระบายน้ำที่ไม่ถูกสุขลักษณะ สัญญาwifiไม่ทั่วถึง ถังขยะล้นแม่บ้านไม่เก็บขยะ ห้องเรียนสกปกรมาก พื้นมีฝุ่น และคราบสกปรไม่ได้เข้ามาทำความสะอาด อยากให้แม่แบ้านตั้งใจทำความสะอาดมากกว่านี้ค่ะ 1
โต๊ะเก้าอี้ควรเปลี่ยนใหม่ ประตูควรเปลี่ยน พัดลมขอมากขึ้น 1
ห้องนำ้ควรเปลี่ยนเป็นชักโครกและห้องนำ้ควรสะอาดกว่านี้ 1
ในห้องเรียนเก้าอี้พังไม่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยน จุดที่เปิดแอร์บางห้องพัง ที่ทิ้งขยะน้อย สัญญานอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร ปลั๊กไฟน้อยเวลาทำงานไม่มีที่ชาร์จโน๊ตบุคต้องหาสามตามาต่อ โต๊ะที่นั่งพักผ่อนมีไม่เพียงพอ ห้องน้ำอ้างล้างมือสกปรกเป็นคราบ ไม่สะอาดควรใช้ถังขยะที่ปิดมิดชิดพนักงานควรตรวจดูห้องน้ำทุกๆชั่วโมง 1
อยากให้เปลี่ยนแม่บ้านที่คณะใหม่หรือไม่ก็ควรมีการอบรม ห้องเรียนไม่ทำความสะอาดเลยบางทีมีอาจารย์จากข้างนอกมาสอนอายเขาที่เห็นห้องสกปรก ห้องน้ำสกปรกมาก 1
ห้องน้ำสกปรกมาก 1
ห้องน้ำค่อนข้างสกปรกมากอยากให้เปลี่ยนเป็นชักโครกทั้งหมดอาจจะลดปัญหาได้เพราะของเสียและน้ำจะไม่กระเด็นเลอะพื้นและไม่อุจาดตา โต๊ะและที่นั่งใต้ตึกไม่เพียงพอต่อปริมาณนักศึกษา และจัดเละเทะมาก กระจัดกระจาย พัดลมไม่ทั่วถึง ชำรุดและไม่สมบูรณ์เป็นส่วนมาก ปลั๊กไม่เพียงพอต่อการเสียบชาร์จโน๊ตบุคไว้สำหรับทำงาน ถังขยะใต้ตึกเรือนปัญญาล้นทุกวัน สกปรกมาก แม่บ้านชอบแสดงอาการไม่พอใจ บ่น สถาปัตย์ชอบสูบบุหรี่หม็นมาก น่าจะมีห้องสูบบุหรี่จัดไว้โดยเฉพาะ เก้าอี้และโต๊ะทีนั่งเรียนชำรุดมาก คอมพิวเตอร์และโปรเจกเตอร์บางครั้งใช้ไม่ค่อยได้ซ่อมด้วยค่ะ ปุ่มปรับเปิดปิดแอร์เสียซ่อมด้วยค่ะหลุดกระเด็นกระจาย ปรับไม่ได้ ห้องปฏิบัติไม่ค่อยสมบูรณ์ ท่อตัน แมลงวันเยอะ พื้นสกปรก กิโลบางห้องเสียใช้ได้1-2ตัวเตาแก๊สใช้ไม่ได้เยอะ เปิดไม่ติด ต้องแย่งใช้กับกลุ่มอื่นทำให้มีปัญหากัน ห้องเรียนไม่เพียงพอต้องมานั่งรียนทฤษฎีห้องปฏิบัติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการ 1
เรียบร้อยดี แต่อยากให้มีที่นั่งพักผ่อนมุมนั่งติวนั่งเล่น มากกว่านี้ 1
มหาลัยแคบเกินไป ไม่ร่มรื่น โรงอาหารไม่มี ทำให้ไม่ค่อยสะดวกเวลารับประทานอาหาร ควรมีการกวาดห้องเรียนทุก 3 ชั่วโมง 1
อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ มีชำรุด มีลักษณะไม่ตรงกับงานที่ต้องใช้ อาจทำให้การเรียนรู้เป็นไปได้ช้าและไม่สมบูรณ์ ขอบคุณค่ะ 1
-ห้องน้ำไม่ค่อยสะอาด 1
อยากให้ห้องน้ำมีความสะอาดมากกว่านี้ และ สัญญาณอินเตอร์เน๊ตไร้สาย อยากให้ครอบคลุมทุกพื้นที 1
ห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนศ. ห้องแล็ปไม่ควรทำเป็นห้องเรียน พอห้องแล็ปมาใช้เป็นห้องเรียนทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน คนเดินผ่าน ทำให้สมาธิหลุดอาจจะแก้ไขโดยการติดม่าน คอมห้อง521 ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้เนื่องจากไม่มีสัณญาณ 1
มีอุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา ไม่มีสนามกีฬาของมหาลัย 1
อยากให้เครื่องมือการแปรรูปอาหารเอามาใช้ในการเรียนมมากขึ้น และอยากห้องแล็ปแปรรูปอาหารที่มีเครื่องมือ เครื่องจักรมีขนาดใหญ่หรือมีเครื่องปรับอากาศเพราะอากาศร้อนจะทำให้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ความร้อนสุงอยู่ในห้องอับๆจะทำให้กับการระเบิดได้ทำให้นักศึกษาถึงแก่ชีวิตได้ 1
อยากให้มีห้องพยาบาลที่มีควมสะดวกมากกว่านี้ 1
ปรัปรุงด้วยนะค่ะ 1
คณะมีขนาดเล็กเกินไปห้องไม่พอ 1
ห้องเรียนไม่พอ 1
ห้องน้ำจะสะอาดในช่วงเช้าหลังจากตอนกลางวันจะสกปรกมาก อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ(บางอย่าง)เช่น มีดไม่ค่อยคม หม้อ กะทะไม่มีหูหรือด้ามจับฯลฯ ข่าวสารหน้าเว็บบางครั้งอัพเดทช้า 1
1
wifi ไม่ทั่วถึง /ห้องน้ำแฉะตลอด / โถฉี่น้ำไม่ไหล/ อ่างล้างหน้าตัน/ เก้าอี้เรียนพังเยอะมาก บอบบางจัง 1
ไม่ค่อยมีที่นั่งเลย อยากให้มีที่นั่งเยอะกว่านี้ 1
8 1
ไม่มีที่นั่งอ่านหนังสือ ต้องการให้มีโรงอาหาร 1
ห้องน้ำสกปรก อ่างล้างหน้าอุดดัน 1
ห้องเรียนเก้าอี้ พังเยอะ กระดานห้องเรียนสกปรก 1
ห้องน้ำสกปรกมีกลิ่นเหม็น 1
ห้องเรียนแอร์ไม่เย็น 1
ห้องเรียนสกปรก ห้องน้ำสกปรก มีกลิ่นเหม็น 1
อุปกรณ์เครื่องมือไม่ทันสมัย 1
ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น 1
อุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอน ไม่ทันสมัย 1
ควรปรับปรุงห้องน้ำ 1
อยากให้คณะของเรามีโรงอาหารเป็นของตัวเอง เพราะเวลาพักเที่ยงต้องออกไปทานข้างนอก เสียเวลาเดินทาง เสียเวลาทาน รวมๆแล้วได้พักเที่ยงไม่นานก็ต้องรีบไปเรียนต่อ, เรื่องห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ถังขยะสำหรับทิ้งผ้าอนามัยในห้องน้ำบางห้องก็ไม่มีทำให้ต้องถือออกมาทิ้งข้างนอก ขอบคุณค่ะ 1
อยากมีพื้นที่ นั่งเล่นกับเพื่อนๆ 1
อยากมีฟิตเน็ต 1
ควรมีที่นั่งและสวนย่อมสำหรับนักศึกษาให้มากและเพียงพอ 1
ควรปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรืน 1
อยากให้มีห้องพยาบาลแยกเปนสัดส่วนและอยากให้มีโรงอาหารที่สะอาดและห้องน้ำที่สะอาดกว่านี้ 1
ห้องน้ำอาคารเก่าสกปรกบ่อย และเพศที่สามชอบมาใช้ห้องน้ำร่วมกับห้องน้ำหญิง 1
ควรมีอุปกรณ์กีฬา และส่งเสริมเด็กด้านกีฬา และด้านกิจกรรมอย่างเต็มที่นะคับ 1
อยากให้ห้องน้ำสะอาด มีที่ให้นักศึกษษได้นั่ง และมีห้องพยาบาล 1
ควรปรับปรุงแอร์และอินเตอร์เน็ตไร้สาย 1