รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2557

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 353 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 110 31.16
หญิง 243 68.84
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
อนุปริญญา 19 5.38
ปริญญาตรี 326 92.35
ป.บัณฑิต 0 0.00
ปริญญาโท 8 2.27

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวมทั้งหมด 4.13 มาก
1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
1.1 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 4.44 มาก
1.2 ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ 4.50 มากที่สุด
1.3 ห้องมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน 4.35 มาก
1.4 ภายในห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน 4.30 มาก
1.5 ภายในห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีคุณภาพ 4.14 มาก
รวม 4.35 มาก
2. ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
2.1 มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 4.23 มาก
2.2 มีบริการห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ 4.07 มาก
2.3 มีห้องอาหารสะอาด สะดวก และเพียงพอ 3.96 มาก
2.4 มีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 3.82 มาก
2.5 มีห้องน้ำสะอาด และสะดวก และเพียงพอ 3.73 มาก
รวม 3.96 มาก
3. ด้านบริการสาธารณูปโภค
3.1 มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ 3.97 มาก
3.2 มีระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แสงสว่างภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 4.16 มาก
3.3 มีระบบกำจัดขยะที่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักอนามัย 4.06 มาก
3.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 4.08 มาก
3.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัย 4.07 มาก
รวม 4.07 มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
n/a 337
อยากให้พนักงานเเต่งตัวให้เรียบร้อยมากกว่านี้คะ สงสารสายตาคนมอง 1
แม่บ้านพูดจาไม่เหมาะสม หยาบคายกิริยามารยาทไม่ดี 1
น้ำประปาเวลาเข้าห้องน้ำกดแล้วน้ำน้อย กดไม่ค่อยลง 1
ห้องน้ำน้ำไหลน้อยมาก 1
ควรมีต้นไม้มากกว่านี้ พื้นที่แคบ 1
สถานที่แคบบางครั้งทำกิจกรรมไม่สะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ 1
ควรมีการรณรงค์ไม่ให้นักศึกษาสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 1
บุคคลากรในคณะควรแต่งตัวให้สุภาพมากกว่านี้ค่ะ 1
แม่บ้าน พูดจาไม่เพาะ ประชด 1
ห้องน้ำไม่สะอาด แม่บ้านไม่มีมารยาท พูดจาไม่ดี 1
ห้องน้ำไม่สะอาด แม่บ้านพูดจาไม่ดี 1
ที่เล่นกีฬาน้อยมาก 1
ห้องน้ำมีเยอะแต่ไม่ให้ใช้ปิดตลอด คงไม่อยากทำความสะอาด 1
ห้องน้ำน้อยร้านอาหารน้อย 1
ห้องน้ำน้ำไม่ไหล เป็นประจำ 1
น้ำดื่มฟรีไม่มี ต้องซื้อทาน 1