รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีการศึกษา 2557

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 362 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 167 46.13
หญิง 195 53.87
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
อนุปริญญา 7 1.93
ปริญญาตรี 355 98.07
ป.บัณฑิต 0 0.00
ปริญญาโท 0 0.00

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวมทั้งหมด 4.33 มาก
1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
1.1 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 4.33 มาก
1.2 ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ 4.30 มาก
1.3 ห้องมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน 4.35 มาก
1.4 ภายในห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน 4.37 มาก
1.5 ภายในห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีคุณภาพ 4.56 มากที่สุด
รวม 4.38 มาก
2. ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
2.1 มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 4.34 มาก
2.2 มีบริการห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ 4.05 มาก
2.3 มีห้องอาหารสะอาด สะดวก และเพียงพอ 3.97 มาก
2.4 มีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 3.83 มาก
2.5 มีห้องน้ำสะอาด และสะดวก และเพียงพอ 4.23 มาก
รวม 4.09 มาก
3. ด้านบริการสาธารณูปโภค
3.1 มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ 4.27 มาก
3.2 มีระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แสงสว่างภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 4.79 มากที่สุด
3.3 มีระบบกำจัดขยะที่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักอนามัย 4.19 มาก
3.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 4.75 มากที่สุด
3.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัย 4.65 มากที่สุด
รวม 4.53 มากที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
n/a 362