รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 817 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 294 35.99
หญิง 523 64.01
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
อนุปริญญา 23 2.82
ปริญญาตรี 794 97.18
ป.บัณฑิต 0 0.00
ปริญญาโท 0 0.00

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวมทั้งหมด 4.55 มากที่สุด
1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
1.1 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 4.68 มากที่สุด
1.2 ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ 4.69 มากที่สุด
1.3 ห้องมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน 4.68 มากที่สุด
1.4 ภายในห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน 4.68 มากที่สุด
1.5 ภายในห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีคุณภาพ 4.68 มากที่สุด
รวม 4.68 มากที่สุด
2. ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
2.1 มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 4.69 มากที่สุด
2.2 มีบริการห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ 4.69 มากที่สุด
2.3 มีห้องอาหารสะอาด สะดวก และเพียงพอ 4.66 มากที่สุด
2.4 มีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 2.75 พอใช้
2.5 มีห้องน้ำสะอาด และสะดวก และเพียงพอ 4.66 มากที่สุด
รวม 4.29 มาก
3. ด้านบริการสาธารณูปโภค
3.1 มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ 4.69 มากที่สุด
3.2 มีระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แสงสว่างภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 4.68 มากที่สุด
3.3 มีระบบกำจัดขยะที่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักอนามัย 4.69 มากที่สุด
3.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 4.69 มากที่สุด
3.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัย 4.67 มากที่สุด
รวม 4.68 มากที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
n/a 815
อยากให้มีที่นั้ฃอ่ายหนังสือที่ดีกว่านี้ไปนั้งตึกบริหารคนก็เยอะแถมก็ร่อนไม่มีพัดลมอำนวยความสะดวกนักศึกษาเลยทำให้ไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ 1
ผมคิดว่า ควรเพิ่มความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ท เพราะ หลายครั้งต้องหาความรู้เสริมในห้องเรียนแต่ไวไฟ ขาดบ้าง หายบ้าง ไม่มีสัญญาณ เพราะสมัยนี้ไม่มีหนังสือ มีแต่ ชีทให้เรียน . ็ต 1