รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,209 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 1,866 84.47
หญิง 343 15.53
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
อนุปริญญา 10 0.45
ปริญญาตรี 2,198 99.50
ป.บัณฑิต 0 0.00
ปริญญาโท 1 0.05

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวมทั้งหมด 4.97 มากที่สุด
1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
1.1 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 4.98 มากที่สุด
1.2 ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ 4.98 มากที่สุด
1.3 ห้องมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน 4.97 มากที่สุด
1.4 ภายในห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน 4.97 มากที่สุด
1.5 ภายในห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีคุณภาพ 4.96 มากที่สุด
รวม 4.97 มากที่สุด
2. ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
2.1 มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 4.97 มากที่สุด
2.2 มีบริการห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ 4.97 มากที่สุด
2.3 มีห้องอาหารสะอาด สะดวก และเพียงพอ 4.97 มากที่สุด
2.4 มีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 4.95 มากที่สุด
2.5 มีห้องน้ำสะอาด และสะดวก และเพียงพอ 4.96 มากที่สุด
รวม 4.97 มากที่สุด
3. ด้านบริการสาธารณูปโภค
3.1 มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ 4.98 มากที่สุด
3.2 มีระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แสงสว่างภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 4.97 มากที่สุด
3.3 มีระบบกำจัดขยะที่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักอนามัย 4.97 มากที่สุด
3.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 4.97 มากที่สุด
3.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัย 4.97 มากที่สุด
รวม 4.97 มากที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
n/a 2,200
ห้องเรียนชั้น6ตึกโรงอาหารแอร์เสียร้อนมากครับ. ลิฟท์ก็เสียเมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องใช้งาน สนามฟุตซอลที่ผมเสียค่าบำรุงการศึกษาถูกล็อคไม่ให้นักศึกษาใช้ จะใช้ได้เฉพาะอาจารย์ใช้ 1
ควรมีสนามกีฬาให้มากกว่าเดิม 1
ควรสร้างจอดรถเพิ่ม เพราะรถจอดไม่พอ 1
ไม่มีการทดสอบการป้องกันอัคคีภัยเลย ไม่ทราบว่าใช้งานได้จริงหรือไม่ และถังดับเพลิงในตึกบางตึกสลักหลุดไปแล้ว 1
สัญญาณ Wi-Fi ยังแรงไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางจุด และสมควรเพิ่มสนามกีฬาให้มาขึ้นเช่น สนามฟุตบอล คอดแบตมินตัน สนามบาส 1
- 1
ควรมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ทั่วถึงบริเวณมหาวิทยาลัย 1
ระบบงานทะเบียนทำไมต้องการอะไรแล้วไม่บอกล่วงหน้านึกจะเก็บค่าอะไรก็เก็บไม่ค่อยบอกล่วงหน้า สถานที่จอดรถก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ 1
ท่อน้ำทิ้งตันก็ ไม่ทำกันแย่ๆ 1