รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3,246 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 1,072 33.03
หญิง 2,174 66.97
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
อนุปริญญา 138 4.25
ปริญญาตรี 3,079 94.86
ป.บัณฑิต 0 0.00
ปริญญาโท 29 0.89

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวมทั้งหมด 4.83 มากที่สุด
1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
1.1 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 4.88 มากที่สุด
1.2 ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ 4.85 มากที่สุด
1.3 ห้องมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน 4.80 มากที่สุด
1.4 ภายในห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน 4.82 มากที่สุด
1.5 ภายในห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีคุณภาพ 4.80 มากที่สุด
รวม 4.83 มากที่สุด
2. ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
2.1 มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 4.92 มากที่สุด
2.2 มีบริการห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ 4.83 มากที่สุด
2.3 มีห้องอาหารสะอาด สะดวก และเพียงพอ 4.78 มากที่สุด
2.4 มีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 4.83 มากที่สุด
2.5 มีห้องน้ำสะอาด และสะดวก และเพียงพอ 4.85 มากที่สุด
รวม 4.84 มากที่สุด
3. ด้านบริการสาธารณูปโภค
3.1 มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ 4.87 มากที่สุด
3.2 มีระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แสงสว่างภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 4.77 มากที่สุด
3.3 มีระบบกำจัดขยะที่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักอนามัย 4.78 มากที่สุด
3.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 4.80 มากที่สุด
3.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัย 4.87 มากที่สุด
รวม 4.82 มากที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
n/a 3,238
ดี 1
ห้องน้ำหญิงสกปรกมากเนื่่องจากผู้ใช้ชอบขึ้นเหยียบฝาชักโครก ควรมีการรณรงค์การใช้ห้องน้ำให้ถูกวิธี โรงอาหารที่่นั่งไม่เพียงพอต่อปริมาณของนักศึกษา ขยายใหญ่กว่านี้จะดีมาก 1
ไม่รู้รหัส wifi 1
ห้อง ป.โท บัญชี ที่ถูกแบ่งไปทำห้องเรียน E-learning ช่องแอร์เหลือไม่น้อย อากาศไม่เพียงพอ ร้อน อึดอัดเวลาเรียน 1
ควรปรับปรุงและเพิ่มเรื่องปลั๊กไฟในพื้นที่ต่างๆให้มากขึ้น เพื่อรองรับการทำงานผ่าน Notebook 1
อยากให้ปรับเปลี่ยนโรงอาหารที่ทันสมัยและน่าใช้กว่านี้คะ 1
- 2