รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2557

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 773 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 297 38.42
หญิง 476 61.58
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
อนุปริญญา 30 3.88
ปริญญาตรี 644 83.31
ป.บัณฑิต 2 0.26
ปริญญาโท 97 12.55

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวมทั้งหมด 3.56 มาก
1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
1.1 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 3.71 มาก
1.2 ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ 3.73 มาก
1.3 ห้องมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน 3.55 มาก
1.4 ภายในห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน 3.41 พอใช้
1.5 ภายในห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีคุณภาพ 3.60 มาก
รวม 3.60 มาก
2. ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
2.1 มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 3.80 มาก
2.2 มีบริการห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ 3.61 มาก
2.3 มีห้องอาหารสะอาด สะดวก และเพียงพอ 3.15 พอใช้
2.4 มีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 2.84 พอใช้
2.5 มีห้องน้ำสะอาด และสะดวก และเพียงพอ 3.24 พอใช้
รวม 3.33 พอใช้
3. ด้านบริการสาธารณูปโภค
3.1 มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ 3.90 มาก
3.2 มีระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แสงสว่างภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 3.75 มาก
3.3 มีระบบกำจัดขยะที่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักอนามัย 3.63 มาก
3.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 3.69 มาก
3.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัย 3.78 มาก
รวม 3.75 มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
กรุณาเพิ่มกล้องวงจรปิด เนื่องจากของหายบ่อยมากค่ะ 1
โรงเรียนนี้ดีมากเลยครับบบ 1
n/a 739
ควมมีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา 1
อุปกรณ์ สื่อการสอน คอม โปรเจทเตอร์ ห่วยมาก เสียอารมณ์ เรียนไปซ่อมไป 1
โต๊ะเรียนแทบทุกห้องชำรุดหลายตัว ปลั๊กไฟและพัดลมข้างดีฮอร์เสียหลายตัวค่ะ 1
อยากให้มีปลั๊กไฟเพิ่มและมีอุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 1
อยากให้แม่บ้าน ไม่ต้องรีบเก็บห้อง บางทีนักศึกษากำลังเรียนอยู่ เข้ามารบกวนเร่งให้ออกจากห้อง คือนักศึกษาเรียนอยู่ ไม่มีมารญาติ 1
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมค์ ยังไม่รองรับการเรียนการสอนอย่างมาก fontในเครื่องคอม ยังมีไม่ครบตามมาตรฐาน ลำโพงเสียงค่อนข้างแตก ในห้องสตูดิโอเวลายืมห้องแต่ละครั้ง จะมีคนใช้จำนวนมาก ไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษา ห้องอาหารยังไม่เพียงพอต่อนักศึกษา 1
-อุปกรณ์ภายในห้องเรียนของคณะบางห้องยังมีปัญหาหรือไม่เพียงพอในการใช้ศึกษา และสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่เสถียรทำให้ใช้งานไม่สะดวกบริเวณในห้องเรียน จึงอยากให้พัฒนาในจุดจุดนี้ด้วย -โรงอาหารมีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบ และไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้ และอากาศก็ยังถ่ายเทไม่สะดวก พัดลมบางตัวเสีย เวลาฝนตกน้ำสาดเปียกที่นั่งทำให้ใช้งานไม่ได้ในขณะนั้น จึงอยากให้ขยายและพัฒนาให้น่านั่งทานอาหารหรือพักผ่อนทำงานอย่าวสะดวกและทั่วถึง -สนามกีฬาของคณะที่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้ยังไม่มีทำให้ต้องไปยืมใช้จากที่อื่น ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีเป็นของคณะเองก็ดี จะได้ทำกิจกรรมได้อย่างสะดวกมากขึ้น -เพิ่มเติมอีกนิด ห้อง Self access.ที่มีคอมไว้ให้นักศึกษาใช้ปฏิบัตรงาน มักมีจัดอบรมและประชุมอยู่บ่อยครั้งทำให้เสียโอกาสในการใช้หาข้อมูล และทำงานที่เร่งด่วน จึงอยากให้จัดสรร ปันส่วนให้สามารถใช้ได้ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่า เวลาจัดอบรมทีหนึ่ง ก็ปิดห้องและให้นักศึกศางดใช้. 1
อุปกรณ์ไม่ค่อยดี พวกคอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ 1
อยากให้ปรับปรุง เพิ่มความสะอาดมากกว่านี้ และเพิ่มในส่วนของการดูแลของคณะให้เพิ่มขึ้น ปรับปรุงภูมิทศน์หน้าตึกคณะ ให้ดูดีและสะอาด 1
ขอปลั๊กไฟสำหรับโต๊ะอาทีค้าเพราะไม่เพียงพอกับการให้นักศึกษาใช้ ขอบคุณค้า 1
ห้องน้ำมีน้อย ต้องต่อคิวกันใช้ยามคนเยอะๆ และบางห้องก็สกปรกจนไม่มีคนเข้าใช้ อุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ยังขาดอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อกับอย่างอื่นเช่น ipad ทำให้อาจารย์ต้องหาสายมาเอง สายลำโพงขาดง่าย 1
- 2
สัณญาณเน็ตไม่สามารถใช้ได้หลายบริเวรมาก โรงอาหารไม่เพียงพอมากๆๆ 1
ควรปรับปรุงอีกเยอะคะ ขอบคุณคะ 1
สถานที่คับแคบเกินไป โรงอาหารเล็ก ทำไมไม่มีตู้กดน้ำที่โรงอาหาร ถ้าจะกินน้ำก็ต้องเสียเงินซื้อที่โรงอาหาร 5 บาท ซึ่งมันแพงเกินไปสำหรับน้ำเปล่าใส่ถัง 1
เครื่องมือสื่อสารควรดีกว่านี้ เช่น จอโปรเทคเตอร์ 1
1.ห้องน้ำสะอาด แต่น้อย 2.โรงอาหารไม่สะอาด อาหารไม่สะอาด 3.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่ทันสมัย มีจำนวนน้อย (ควรมี LAB BOY ประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ) 1
ควรประปรุงเรื่องคอมพิวเตอร์ 1
อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่สมบูรณ์ ขาดแคลน ไม่พอใช้ทำให้นักศึกษาเกิดปัญหาในการถ่ายงานส่งอาจารย์ หรือเวลาเรียนทำให้ไม่สมบูรณ์เพราะอุปกรณ์ชำรุด 1
ควรปรับปรุงทุกด้าน 1
ห้องเรียนชั้น 5 ไล่ตั้งแต่ 1501 ไป บางทีสัญญาณ wifi ไม่แรงพอ บางทีค้นหาสัญญาณ wifi ไม่เจอบ้าง อยากเสนอแนะตรงนี้ 1
ห้องเรียนบางห้องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ หรือโปจเจคเตอร์ บางทีแอร์ก็ไม่เย็น และบางทีแม่บ้านประจำชั้นไม่อยู่ก็ไม่รู้จะบอกให้ปรับแอร์ยังไงคะ 1502 แอร์เสียบ่อยมากอยากให้ปรับปรุง ห้องคอมชั้นสองทำไมไม่ให้ใช้ห้องขวาละคะที่เป็นห้องกระจกเพราะนักศึกษาบางทีเข้าไปใช้สำหรับคิดงานได้เพราะถ้าเข้าห้องสมุดนั้นจะเสียงดังไม่ได้คะ ส่วนห้องน้ำบางทีก็สกปรกคะไฟก็กระพริบ ติดๆดับๆ 1
ช่วยปรับปรุง พัฒนา ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 4201 ด้วยค่ะ เก้าอี้ชำรุดเยอะ พรมสกปรก ผ้าม่าน แอร์ ขยะซ่อนอยุในที่เก็บเลคเชอร์ 1
ควรจัดสถานที่ให้นักศึกษาได้นั่งพักผ่อน มากกว่านี้ ควรมีการตรวจสอบดูแลสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นประจำทุกๆ อาทิตย์ หรือทุกๆเดือน ทำความสพอาดห้องน้ำให้สะดวกอยู่เสมอๆ เพราะห้องน้ำเปรียบเสมือนหน้าตาของมหาวิทยาลัยที่ใครๆ มาต่างก็ต้องเข้าห้องน้ำ จัดเตรียมปลั๊กไฟรองรับให้เพียงพอกับนักศึกษาเพราะนักศึกษาไม่สามารถใช้โน๊ตบุ๊คได้ จัดหาสถานที่ให้นักศึกาาได้ออกกำลังกาย และบริการที่จอดรถให้เพียงพอกับนักศึกษาด้วย ขอบคุณค่ะ 1
1.อยากให้มีการขยายในส่วนของโรงอาหารที่วิทยาเขตเทเวศร์ให้มีจำนวนมมากขึ้น มีที่นั่งที่เพียงพอต่อนักศึกษา และมีร้านอาหารที่หลากหลายกว่านี้ 2.ก๊อกน้ำล้างมือ-ล้างหน้าที่ห้องน้ำหญิง ที่ตึกโรงอาหารใช้งานไม่ได้ อยากให้เร่งแก้ไขปรับปรุง 3.สัญญานwifi อินเตอร์เนตของมหาลัย ไม่ทั่วถึง ในบางห้อง ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ 1
อยากให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์สื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพราะเวลาเรียนจะได้มีสื่อที่พร้อมใช้ และทันสมัยให้เข้ากับวิวัฒนาการสมัยใหม่ 1
มหาลัยห่วยๆ พยายามยกระดับ แต่ก็ห่วย โอเค 1
อุปกรณ์ตามห้องเรียนยังมีความไม่พร้อม เวลาใช้งานจริงๆต้องเสียเวลาในการติดตั้ง หรือแก้ไขซึ่งใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เรียน 1
อยากให้มีร้านอาหารเพิ่ม อยากให้ขยายโรงอาหาร 1
ห้องเรียนฝุ่นเยอะ แสงสว่างไม่เพียงพอ ควรมีม่านกันแสง และตรงที่ฉายโปรเจคเตอร์ ควรออกแบบให้ไม่มีแสงลงช่วงนั้น อุปกรณ์ต่างๆในห้องเช่น คอม ลำโพง ใช้ไม่ได้ ควรใช้ของที่มีคุณภาพมากกว่านี้ ส่วน เน็ทสัญญาณอ่อน ควรเพิ่มตัวส่งมากกว่านี้ และเพิ่มย่านความถี่ 5GHz เพื่อรองรับความหนาแน่นของการใช้งาน 1
อุปกรณ์การเรียนการสอนบางห้องไม่มีความพร้อมใช้ ขัดข้องบ่อยๆ แอร์บางทีก็หนาวมาก บางทีก็ร้อนมาก 1