รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 522 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 416 79.69
หญิง 106 20.31
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
อนุปริญญา 15 2.87
ปริญญาตรี 502 96.17
ป.บัณฑิต 5 0.96
ปริญญาโท 0 0.00

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวมทั้งหมด 3.94 มาก
1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
1.1 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 3.98 มาก
1.2 ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ 3.93 มาก
1.3 ห้องมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน 3.90 มาก
1.4 ภายในห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน 4.07 มาก
1.5 ภายในห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีคุณภาพ 3.87 มาก
รวม 3.95 มาก
2. ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
2.1 มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 3.81 มาก
2.2 มีบริการห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ 3.96 มาก
2.3 มีห้องอาหารสะอาด สะดวก และเพียงพอ 4.09 มาก
2.4 มีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 3.90 มาก
2.5 มีห้องน้ำสะอาด และสะดวก และเพียงพอ 4.08 มาก
รวม 3.97 มาก
3. ด้านบริการสาธารณูปโภค
3.1 มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ 4.14 มาก
3.2 มีระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แสงสว่างภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 3.81 มาก
3.3 มีระบบกำจัดขยะที่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักอนามัย 3.77 มาก
3.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 3.95 มาก
3.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัย 3.88 มาก
รวม 3.91 มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
n/a 519
ห้องเรียนแอร์ไม่กระจายเย็นไม่ทั่วถึงทุกห้อง สัญยาณ wifiไม่มี 1
ห้องน้ำโรงอาหารสกปรก ก๊อกน้ำไม่ไหลมาเป็นปี ไม่มีถังน้ำดื่มให้บริการต้องซื้อน้ำดื่มเองทุกวัน เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยอยู่ให้ติดต่อ คนที่อยู่ก็ตอบไม่ได้ 1
แต่ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์บางท่าน ไม่มีเหตุผล (คณะครุศาสตร์) ชอบเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน ทำให้นักศึกษาเกิดความเสียหาย เนื่องจากการเมืองในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงควรมีแนวทางในการจัดการให้อาจารย์ที่มีลักษณะเช่นนี้ออกจากมหาวิทยาลัยได้แล้ว เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้พัฒาไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ถอยหลังลงคลองแบบนี้ 1