รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 40 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 11 27.50
หญิง 29 72.50
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
อนุปริญญา 4 10.00
ปริญญาตรี 36 90.00
ป.บัณฑิต 0 0.00
ปริญญาโท 0 0.00

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวมทั้งหมด 3.45 พอใช้
1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
1.1 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 3.78 มาก
1.2 ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ 4.13 มาก
1.3 ห้องมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน 3.70 มาก
1.4 ภายในห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน 3.35 พอใช้
1.5 ภายในห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีคุณภาพ 3.08 พอใช้
รวม 3.61 มาก
2. ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
2.1 มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 3.75 มาก
2.2 มีบริการห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ 2.88 พอใช้
2.3 มีห้องอาหารสะอาด สะดวก และเพียงพอ 3.05 พอใช้
2.4 มีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 2.78 พอใช้
2.5 มีห้องน้ำสะอาด และสะดวก และเพียงพอ 3.28 พอใช้
รวม 3.15 พอใช้
3. ด้านบริการสาธารณูปโภค
3.1 มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ 3.60 มาก
3.2 มีระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แสงสว่างภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 3.63 มาก
3.3 มีระบบกำจัดขยะที่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักอนามัย 3.55 มาก
3.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 3.55 มาก
3.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัย 3.63 มาก
รวม 3.59 มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
n/a 38
ห้องน้ำจะสะอาดในช่วงเช้าหลังจากตอนกลางวันจะสกปรกมาก อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ(บางอย่าง)เช่น มีดไม่ค่อยคม หม้อ กะทะไม่มีหูหรือด้ามจับฯลฯ ข่าวสารหน้าเว็บบางครั้งอัพเดทช้า 1
1