รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,569 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 308 19.63
หญิง 1,261 80.37
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
อนุปริญญา 92 5.86
ปริญญาตรี 1,395 88.91
ป.บัณฑิต 2 0.13
ปริญญาโท 80 5.10

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวมทั้งหมด 4.65 มากที่สุด
1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
1.1 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 4.82 มากที่สุด
1.2 ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ 4.68 มากที่สุด
1.3 ห้องมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน 4.62 มากที่สุด
1.4 ภายในห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน 4.68 มากที่สุด
1.5 ภายในห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีคุณภาพ 4.69 มากที่สุด
รวม 4.70 มากที่สุด
2. ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
2.1 มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 4.76 มากที่สุด
2.2 มีบริการห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ 4.39 มาก
2.3 มีห้องอาหารสะอาด สะดวก และเพียงพอ 4.37 มาก
2.4 มีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 4.41 มาก
2.5 มีห้องน้ำสะอาด และสะดวก และเพียงพอ 4.61 มากที่สุด
รวม 4.51 มากที่สุด
3. ด้านบริการสาธารณูปโภค
3.1 มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ 4.85 มากที่สุด
3.2 มีระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แสงสว่างภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 4.73 มากที่สุด
3.3 มีระบบกำจัดขยะที่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักอนามัย 4.67 มากที่สุด
3.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 4.76 มากที่สุด
3.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัย 4.74 มากที่สุด
รวม 4.75 มากที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
n/a 1,555
ห้องน้ำจะสะอาดในช่วงเช้าหลังจากตอนกลางวันจะสกปรกมาก อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ(บางอย่าง)เช่น มีดไม่ค่อยคม หม้อ กะทะไม่มีหูหรือด้ามจับฯลฯ ข่าวสารหน้าเว็บบางครั้งอัพเดทช้า 1
1
wifi ไม่ทั่วถึง /ห้องน้ำแฉะตลอด / โถฉี่น้ำไม่ไหล/ อ่างล้างหน้าตัน/ เก้าอี้เรียนพังเยอะมาก บอบบางจัง 1
ไม่ค่อยมีที่นั่งเลย อยากให้มีที่นั่งเยอะกว่านี้ 1
8 1
ไม่มีที่นั่งอ่านหนังสือ ต้องการให้มีโรงอาหาร 1
ห้องน้ำสกปรก อ่างล้างหน้าอุดดัน 1
ห้องเรียนเก้าอี้ พังเยอะ กระดานห้องเรียนสกปรก 1
ห้องน้ำสกปรกมีกลิ่นเหม็น 1
ห้องเรียนแอร์ไม่เย็น 1
ห้องเรียนสกปรก ห้องน้ำสกปรก มีกลิ่นเหม็น 1
อุปกรณ์เครื่องมือไม่ทันสมัย 1
ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น 1
อุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอน ไม่ทันสมัย 1