รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,448 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 378 26.10
หญิง 1,070 73.90
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
อนุปริญญา 52 3.59
ปริญญาตรี 1,381 95.37
ป.บัณฑิต 1 0.07
ปริญญาโท 14 0.97

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวมทั้งหมด 3.77 มาก
1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
1.1 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 3.64 มาก
1.2 ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ 3.90 มาก
1.3 ห้องมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน 3.94 มาก
1.4 ภายในห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน 3.69 มาก
1.5 ภายในห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีคุณภาพ 3.79 มาก
รวม 3.79 มาก
2. ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
2.1 มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 3.94 มาก
2.2 มีบริการห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ 3.67 มาก
2.3 มีห้องอาหารสะอาด สะดวก และเพียงพอ 3.67 มาก
2.4 มีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 3.61 มาก
2.5 มีห้องน้ำสะอาด และสะดวก และเพียงพอ 3.88 มาก
รวม 3.75 มาก
3. ด้านบริการสาธารณูปโภค
3.1 มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ 3.67 มาก
3.2 มีระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แสงสว่างภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 3.83 มาก
3.3 มีระบบกำจัดขยะที่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักอนามัย 3.71 มาก
3.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 3.74 มาก
3.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัย 3.84 มาก
รวม 3.76 มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
n/a 1,415
อยากให้เพิ่มที่นั่งบ้าง ในมหาลัยน้อยมากซึ่งไปเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 1
ห้องน้ำบางทีก็สะอาดบางทีก็สกปรก 1
มทร.พระนคร วข.โชติเวช เป็นวิทยาเขตเดียวที่ไม่มีห้องพยาบาล โรงเรียน ตชด.ในถิ่นถุรกันดารไกลแค่ไหนยังมีห้องพยาบาล แต่นี้เป็นถึงระดับมหาวิทยาลัยอยู่ในกรุงเทพ ตึกใหม่สร้างหมดเป็นล้านๆ แต่ห้องพยาบาลไม่มี แต่ห้องคนมีตำแหน่ง มีห้องเล็กห้องน้อยตามตำแหน่ง คณะคหกรรมศาสตร์ เป็นสาขาที่มีอาจารย์ผู้หญิงเยอะ ไม่มีใครคิดได้เลยหรอ ว่าต้องมีห้องพยาบาล คณะวิศวะเขายังมี สาขาอาหาร สร้างห้องครัวใหม่แต่ละห้องเป็นล้านๆ มีดดีๆคมๆ หาใช้แต่ละทีไม่มีสักเล่ม อะไรที่ควรมีก็ไม่มี แล้วอาจารย์บางคนห่วงของไม่กล้าให้นักเรียนใช้ เก็บไว้ในตู้ ซื้อมาไว้เก็บ เปลืองภาษีแผ่นดินเปล่า ห้องคอม หาพนักงานที่มีหน้าตายินดีบริการก้จะดีมาก รับมาได้ไงทำหน้างอตลอดวัน อยากรู้ว่าทำไมผ่านมาได้ เขาไม่มีตรวจหรอคะว่า สิ่งที่ควรมีในมหาลัยควรมีอะไร โชติเวชมีสาขาอาหาร ต้องหยิบจับของมีคมของร้อน คิดไม่ได้หรอคะ หากเกิดอุบัติเหตุ ต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หวังว่ากลับมาโชติเวชคราวหน้า คงได้เห็นห้องพยาบาลนะคะ หรือไม่งั้น ก็ให้ค่ายอาสา ช่วยสร้างห้องพยาบาลให้ 1
อยากให้มีห้องพยาบาล 1
ห้องน้ำ ชอบแบ่งแยกว่า ห้องไหนใช้ได้ ห้องไหนใช้ไม่ได้ ทั้งๆที่ใช้ได้ทุกห้อง แต่ภารโรงกั๊กไม่ให้ใช้ แถมภารโรงที่ทำความสะอาดห้องน้ำชุดเขียว ยังนินทาบุคคลากร 1
พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำทำงานได้ไม่เท่าที่ควร 1
ห้องน้ำควรเปิดใช้ตลอดทั้งวันและทุกชั้น (แม่บ้านชอบปิดห้องน้ำไม่ให้เข้าเกือบทุกชั้นของตึกใหม่) 1
ห้องทามไมต้องดูแลแต่ตึกใหม่ ตึกเก่าไม่เห็นจะดูแลบ้างเลย แล้วมันจะสะอาดทั้วท้ังคณะเหรอครับ 1
ควรมีห้องพยาบาลเป็นหลักแหล่ง 1
แม่บ้านตึกใหม่ทุกคนไม่มีมารยาทไม่ทำตามหน้าที่อู้งาน ห้องเรียนไม่เพียงพอกับนักศึกษาอุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอต่อเด็กนักศึกษาชำรุดง่ายแอร์เสียบ่อยมาก 1
ในตึกแผนกผ้าไม่มีห้องน้ำชายลำบากมาก ห้องพยาบาลก็ไม่มีควรมีนะครับ ส่วนในเรื่องห้องอาหารก็ไม่มี อาหารข้างนอกแพงมากไม่สะอาดเลย สถานที่ไว้ผ่อนคล้ายก็ไม่มี 2
ที่ มหาลัยห้องน้ำสกปรกมากๆ อุปกรณ์การเรียนไม่พอ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเลยที่ มหาลัย 1
แม่บ้านไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีที่นั่งสำหรับนักศึกษา ทุกอย่างห่วยแตก 1
- 3
1
ควรมีห้องน้ำที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาทั้งตึกเก่าและตึกใหม่ ควรมีการทำความสะอาดห้องน้ำที่มีความถี่มากกว่านี้ เนื่องมาจากมีความสกปรกมาก มีกลิ่นเหม็น ระบบน้ำประปาตึกเก่ามีปัญหาตลอดในช่วงเย็นประมาน 16.30-19.00 น.ซึ่งมีนักศึกษาที่ยังทำการทดลองค้างอยู่ซึ่งมีปริมาณของสารเคมีที่อันตรายต่อร่างกายมากจึงต้องมีน้ำในการดักจับไอกรด(สารเคมี)เมื่อน้ำไม่ไหลจึงเกิดอันตรายต่อนักศึกษา 1
อยากให้มีสนามกีฬา 1
เรียบร้อยดีทุกอย่างค่ะ 1
ไม่ทราบว่าแม่บ้านจ้างมาเพื่อให้นั่งกันเฉยๆหรอคะ ที่ทำไปก็สักแต่ว่าทำไม่เห็นสะอาดเลย ช่วยตรวจสอบหรือ เปลี่ยนบริษัทที่จ้างพนักงานชุดใหม่ดีกว่านะคะ ขอบคุณ( ป.ล. ห้องน้ำสกปรกเกินไปนะคะ) 1
ไม่มีโรงอาหารสำหรับนักศึกษา ทำให้ลำบากในการหาอาหารรับประทานและเป้นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 1
ตรงใต้ตึกฝั่งตึกเก่า ครวเพิ่มปลั๊คไฟที่อยู่ในระดับที่นักศึกษา สามารถใช้งานได้เพราะที่มีอยู่น้อยเเละสูงไม่สามารถใช้งานได้ ห้องน้ำฝั่งเก่า ถูกปิดตายไม่ได้รับการซ่อมแซม สกปรก เเละมีน้อยไม่เพียงพอ สำหรับนักศึกษา 1
น่าจะปรับปรุงเรื่องการสูบบุหรี่ให้เป็นที่เป็นทาง ไม่รบกวนผู้อื่น และไม่สูบในที่สาธารณะ เช่นห้องน้ำ 1
ห้องพยาบาลไม่มีครับ เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอันตรายกับร่างกายนักศึกษา จะปฐมพยาบาลได้ลำบากมากครับ 1
ห้องน้ำที่ตึกใหม่และตึกเก่ายังไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควร ห้องพยาบาลก็ยังไม่มี 1
อยากได้สนามกีฬาฟุตซอลเล็กๆออกกำลังกายบ้างอะครับ ^^ 1
คณะคหกรรมศาสตร์ไม่เห็นมีห้องพยาบาลเลย 1
ห้องน้ำตึกใหม่ สกปรกมากๆ โดยเฉพาะที่ชั้นหนึ่ง มีการเอาจานมาล้างที่อ่างล้างมือ ทำให้มีเศษอาหารอุดตันท่อ 1
ห้องน้ำไม่เพียงพอ และแม่บ้านชอบปิดห้องน้ำไม่ให้ใช้ ควรเพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีให้มากกว่านี้ ไม่เพียงพอต่อนักศึกษา 1
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์บางอย่างมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอาคาร 2 ห้องปฏิบัติการ บางวันน้ำก็ไม่ไหลในช่วงเวลาเรียน ไม่มีห้องพยาบาลที่จะให้นักศึกษาได้เข้าใช้บริการ 1
น้ำไม่ค่อยไหลบ่อย อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นไม่เพียงพอต่อนักศึกษาและชำรุดเยอะมาก ห้อง 622 ร้อนมากสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตต่ำ 1